سه‌شنبه , 20 اکتبر 2020

Editors Choice

یک راه برای کاهش اشتها

مصرف پروتئین به کاهش اشتها کمک می کند.   🍥منابع پروتئین گیاهی 🔸جوانه گندم 🔸جو و عدس 🔸تخم شربتی...

خواص خرنوب

اسامی ذیگر:شاخ بز،گچی بورنوزی دارای طعم شیرین وخوشمزه است. تخمهااستفاده نمیگرددوخرنوب شکسته فاقدخاصیت است. خواص درمانی:ناباروری ،عدم میل جنسی...

حب ضدبواسیر

ترکیب: عصاره هاماملیس1/.گرم ، عصاره فلفل سبز15/.گرم، عصاره بلادون1/. گرم طرزاستفاده: ازموادمذکورمیتوان یک عددحب درست کردودرروزحداکثربه تعداد 3 حب...

حب صفرابر

ترکیب: عصاره روناس 2/. گرم ،گردشیرین بیان به مقدارکافی برای تهیه 1 حب طرزاستفاده: بامواد مذکورحب تهیه می کنند.مقدارمصرف...

حب خوشبوکننده دهان

ترکیب: میخک 1درهم،روناس 1درهم،گشنیز1درهم،قرفه 1درهم،کرینوس 1درهم،تانبول 1درهم،قند1درهم،مشک1قیراط   طرزاستفاده: موادمذکورراآسیاب نموده وپس ازپودرشدن درآب که صمغ عربی درآن حل...

حب ابن الحرث

ترکیب: بذرتره تیزک سفید-مرزه کوهی،سیاهدانه،زیره کرمانی،مصطکی ونمک سنگ بلوری(ازهرکدام یک قسمت)،هلیله زردفهلیله سیاه،الوای دیمنی،انزروت،مقل سرخفسکبینه اصفهانیفعصاره هندوانه ابوجهل(ازهرکدام 5قسمت)...

آخرین نوشته‌ها